Διορθωτική εγκύκλιος A’ γενικού κανονισμού για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TRIAL 2018

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TRIAL 2018 – Διορθωτική εγκύκλιος A’ γενικού κανονισμού.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η μέση ωριαία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χλμ/ώρα. Ο σταθμός εκκίνησης και τερματισμού είναι και σταθμός χρονομέτρησης. Το συνολικό όριο χρόνου του αγώνα είναι 2 έως 4 ώρες, τα συνολικά χιλιόμετρα 6 – 7,5 και το σύνολο των ειδικών διαδρομών από 15 έως 24 ειδικές διαδρομές.

Σε κάθε αναβάτη δίνεται το ίδιο χρονικό διάστημα για να τερματίσει τον αγώνα. Οι ποινές χρόνου για καθυστερημένη εκκίνηση ή για την υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου αναφέρονται στο άρθρο 8.1. Ο Αλυτάρχης μπορεί να αυξήσει το μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο καθυστέρησης μέχρι 60 λεπτά επιπλέον εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Ο συνολικός προβλεπόμενος χρόνος για τον αγώνα και ο χρόνος εκκίνησης πρέπει να αναφέρονται στον ειδικό κανονισμό.

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Κάθε ειδική διαδρομή πρέπει να είναι ευκρινώς αριθμημένο κατά αύξοντα αριθμό και ο αθλητής πρέπει να περάσει όλα τα τμήματα με αριθμητική σειρά.

Κάθε μονοήμερος αγώνας πρέπει να περιλαμβάνει 15 – 24 ειδικές διαδρομές.

Μια μοτοσυκλέτα θεωρείται ότι βρίσκεται μέσα σε ένα τμήμα όταν ο άξονας του μπροστινού τροχού της έχει περάσει το σημάδι αρχής του τμήματος και μέχρις ότου ο ίδιος άξονας περάσει το σημάδι του τέλους του. Ο μπροστινός τροχός πρέπει να προηγείται του πίσω όταν διασχίζει την πινακίδα της αρχής του τμήματος και την πινακίδα του τέλους του.

Ο κριτής κρατά την ειδική σε διαρκή ροή. Ο αθλητής που αποτυγχάνει σε ένα τμήμα αποχωρεί από αυτό την ώρα και από το σημείο που του υποδεικνύει ο κριτής. Εάν ένας αθλητής προσπαθεί ασκόπως να πραγματοποιήσει την ειδική καθυστερώντας τους υπόλοιπους αθλητές ο κριτής έχει δικαίωμα να επιβάλει ποινή.

Οι ειδικές διαδρομές πρέπει να καθορίζονται όσο είναι δυνατόν από φυσικά εμπόδια. Το ακριβές όριο πρέπει να προσδιορίζεται από ισχυρή αδιάβροχη ταινία που να είναι ευδιάκριτη και καλά στερεωμένη στα φυσικά εμπόδια που οριοθετούν την ειδική ή σε πασσάλους καλά στερεωμένους. Οι ταινίες πρέπει να βρίσκονται σε ένα ύψος 10cm και το πολύ 30cm από το έδαφος. Το πλάτος μεταξύ των ταινιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 200cm,το πλάτος της ειδικής μπορεί να μειώνεται σε ορισμένες θέσεις που ονομάζονται «Πόρτες» και θα μαρκάρονται με πινακίδες, οι «Πόρτες» δεν πρέπει να μειώνουν το πλάτος της διαδρομής σε λιγότερο από 80cm.

Σχετικά Άρθρα