Διαγωνισμός 450.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της πίστας των Σερρών

Ο Δήµος Σερρών προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίου ∆ήµου Σερρών» µε προϋπολογισµό 450.000,00 ΕΥΡΩ. Διαβάστε παρακάτω την περίληψη της προκήρυξης και δείτε όλα τα σχετικά έγραφα.

1. Ο Δήµος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίου Δήµου Σερρών» µε προϋπολογισµό 450.000,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ) CPV 45233223-8 . Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

2. Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης θα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Σέρρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση serres.gr καθώς και στο δηµόσιο προσβάσιµο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜ∆ΗΣ, από όπου θα µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι.

3. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23-08-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00µ.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών µε έλεγχο οµαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας ή σε αναβάθµιση (2ΧΑ2), υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.200,00 ΕΥΡΩ µε ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) µηνών και 30 ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και θα απευθύνεται προς το ∆ήµο Σερρών.

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από το πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

8. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες.

9. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Σερρών. Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής serres.gr .

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε όλα τα σχετικά αρχεία

– Περίληψη διακήρυξης

– Διακήρυξη

– Μελέτη

– Τ.Ε.Υ.Δ.

Ελπίζουμε αυτή την φορά να μην μπει σε νέες περιπέτειες η πίστα των Σερρών (το μοναδικό στολίδι του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα) όπως την προηγούμενη φορά !

 

Δείτε Σχετικά άρθρα