2ος αγώνας, Πανσεραϊκού Επάθλου 2013, 2 Ιουνίου, Σέρρες, ΛΑΜΣ

Η Λ.Α.Μ.Σ., με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ, διοργανώνει τον 2ο αγώνα του Πανσερραϊκού Επάθλου 2013, στην περιοχή του Ελλαιώνα Β.Α της πόλης των Σερρών στο 10ο χιλ Σερρών-Βροντού

Epathlo_LAMS_2_afisaΕιδικός   Κανονισμός

 

1. Έναρξη εγγραφών   Δευτέρα                 27/05
2. Λήξη εγγραφών.   Παρασκευή          31/05
3. Έλεγχος εξακρίβωσης   Κυριακή                02/05 ώρα 09:00 – 09:30
4. Τεχνικός έλεγχος   Κυριακή                02/05 ώρα 09:30 – 10:30
5. Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης Κυριακή                02/05 ώρα 10:40
6. Ενημέρωση αγωνιζομένων   Κυριακή                02/05 ώρα 10:45
7. Έναρξη αγώνα.   Κυριακή                02/05 ώρα 11:00
8. Τελικός τεχνικός έλεγχος.   Μετά τη λήξη του αγώνα και 30 λεπτά στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης
9. Δημοσίευση αποτελεσμάτων.   30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, στη Γραμματεία
10. Απονομή επάθλων   Μετά τη λήξη του αγώνα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ωράρια των αγώνων θα τηρηθούν επακριβώς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ :                                                                                            ΑΜΟΤΟΕ

ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ :                                                                       ΛΑΜΣ

Η γραμματεία θα λειτουργεί στο χώρο του αγώνα.

Επικοινωνία

Τηλ./ΦΑΧ. 2321039044

Κιν.                              6937296156   Χατζής Κωνσταντίνος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:                                                                                                 Κωνσταντινίδης Χρήστος

ΣΤΕΛΕΧΗ

 

Παρατηρητής ΑΜΟΤΟΕ                                                                        Θα ανακοινωθεί

Αγωνοδίκες               

Πρόεδρος:                                                                                                  Βουδούρης Γεώργιος

Μέλη                                                                                                            Δάφτσιος Αλέξανδρος

Αλυτάρχης:                                                                                                 Πούφτας Χρήστος

Γραμματεία – Αποτελέσματα:                                                Κωστάκης Σπυρίδων

Τεχνικοί Έφοροι:                                                                                     Χατζηπαυλίδης Θεολόγης

Ιατρός αγώνων:                                                                                         Θα ανακοινωθεί

Το συμβούλιο αγωνοδικών κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συνέρχεται στο χώρο της γραμματείας.

 

Επίσημος πίνακας ανακοινώσεων

Στην Γραμματεία.

 

(1)

Άρθρο 1               Αναγγελία διοργάνωσης

Η Λ.Α.Μ.Σ., με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ, διοργανώνει τον 2ο αγώνα του Πανσερραϊκού Επάθλου 2013, στην περιοχή του Ελλαιώνα Β.Α της πόλης των Σερρών στο 10ο χιλ Σερρών-Βροντού , σύμφωνα με:

  1. 1.Το Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως ισχύει
  2. 2.Την Προκήρυξη του Πανσεραϊκού Επάθλου 2013
  3. 3.Τον Τεχνικό Κανονισμό των αγώνων Scramble.
  4. 4.Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των Πληροφοριακών Δελτίων που τυχόν θα εκδοθούν.

 

Άρθρο 2               Διαδρομή – Ειδικές Δοκιμασίες.

Η διαδρομή θα έχει μήκος 74 χιλ. και θα γίνει σε δύο κύκλους των 31χιλ.γαι όλες τις κατηγορίες

Η ειδική δοκιμασία θα είναι μία σε κάθε κύκλο του αγώνα με μήκος 4χιλ.

 

Άρθρο 3               Δικαίωμα – Δήλωση συμμετοχής

Στον αγώνα γίνονται δεκτοί κάτοχοι Αθλητικού Δελτίου της ΑΜΟΤΟΕ, ισχύοντος για το 2013, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας της ΑΜΟΤΟΕ.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 35€, πρόσθετο παράβολο εκπρόθεσμης συμμετοχής: 20€.

Οι αθλητές/τριες είναι ασφαλισμένοι υπέρ τρίτων (αστική ευθύνη) και για προσωπικό ατύχημα σύμφωνα με την σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Με την δήλωση συμμετοχής ο/η συμμετέχων δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τον Ειδικό Κανονισμό. Σε περίπτωση ματαίωσης του αγώνα, τα σχετικά παράβολα επιστρέφονται.

 

Άρθρο 4              Κατηγορίες

               Οι κατηγορίες που συμμετέχουν είναι οι εξής:

α.             1              Αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες έως 200cc και τετράχρονες έως 280cc.

β.             2              Αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες από 201cc έως 250cc και τετράχρονες από 281cc έως 450cc.

γ.             3              Αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες από 251cc και άνω και τετράχρονες από 451cc και άνω

δ.             Εxpert    Αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε αγώνες του Πανελληνίου ή Β.Ελλάδος ή Περιφερειακό των motocrossscrambleendurο εκτός από τους αθλητές που συμμετάσχουν στην κατηγορία ES του κυπέλου Β.Ελλάδος ή Περιφεριακού οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε οποία κατηγορία επιθυμούν, με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού

 

Άρθρο 5               Αριθμοί συμμετοχής        

Οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσικλετών πρέπει να είναι όπως παρακάτω:

α.          1             Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί.

β.          2             Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί.

                   γ.          3             Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί.

                   δ.         Expert   με το φόντο και αριθμό του Πρωταθλήματος που ακολουθούν.

Άρθρο 6              Γραμματειακός και Τεχνικός έλεγχος – χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης

Ο Γραμματειακός έλεγχος θα γίνει την Κυριακή 2 Ιουνίου από 09:00 – 09:30 και στον χώρο του αγώνα

Ο Τεχνικός έλεγχος θα γίνει την Κυριακή 2 Ιουνίου από 09:30 – 10:30 και στον χώρο του αγώνα

Στον τεχνικό έλεγχο ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

α. Το κράνος του για τον έλεγχό του

β. Την μοτοσυκλέτα για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό Scramble.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης γραμματειακό ή τεχνικό πριν την εκκίνηση, μια μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσυκλέτα αυτή μετά από πρόταση της γραμματείας ή των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται.

Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσυκλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5΄ πριν την εκκίνησή του.

Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον γραμματειακό ή τεχνικό έλεγχο, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Οι τεχνικοί έφοροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε αθλητή και την μοτοσυκλέτα του καθόλη την διάρκεια του αγώνα.

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ ΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Άρθρο 7               Ενημέρωση αθλητών

Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου και ώρα 10:35

Άρθρο 8               Εκκίνηση.
                Η εκκίνηση του αγώνα η 11:00.

 
Άρθρο 9              Διαδρομή

Κατά την εκκίνηση του αγώνα οι αθλητές θα εισέρχονται στην ειδική δοκιμασία που θα είναι με σήμανση κορδέλας και θα συνεχίζουν για τα επόμενα 31χιλ. που θα είναι με σήμανση κορδέλας σήματα θα περνούν από ΣΕΔ και θα πηγαίνουν στο χώρο επισκευών-ανεφοδιασμού σύμφωνα με το αρθρο 11 του Ε.Κ. Το ίδιο θα γίνει και στο δεύτερο γύρο και θα κλείσει πάλι με την ειδική δοκιμασία.

 

Άρθρο 10            Τερματισμός
                Ο τερματισμός θα γίνει στον χώρο του αγώνα. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων 30΄. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα.

 

Άρθρο 11             Ανεφοδιασμός, Χώρος εργασιών

Ανεφοδιασμός και χώρος εργασιών όπως παρακάτω μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών:

Οι μοτοσυκλέτες που θα εισέρχονται στο χώρο επισκευών θα πρέπει να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.
Στο χώρο αυτό όταν οι μοτοσυκλέτες σταθμεύουν για εργασίες ή ανεφοδιασμό θα πρέπει να έχουν σβηστές τις μοτοσυκλέτες.
Ο αθλητής έχει δικαίωμα να δεχθεί εξωτερική βοήθεια από τον μηχανικό που έχει δηλώσει στον Γραμματειακό έλεγχο. Μπορεί ο μηχανικός και μόνο αυτός να βοηθήσει τους αναβάτες του εκτός από την αλλαγή ελαστικού που θα πρέπει να επιδιορθωθεί από τον ίδιο τον αναβάτη.

Άρθρο 12 – Ενστάσεις-Εφέσεις

Οι ενστάσεις και οι προθέσεις εφέσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. ∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, ή από οποιονδήποτε άλλο έχει έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος.

Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

  1. 1.Για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30′ λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
  2. 2.Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30′ λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
  3. 3.Για τεχνικούς λόγους εντός 30΄ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης.

 

Άρθρο 13             Αποτελέσματα

               Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται   στο τέλος του αγώνα και θα οριστικοποιούνται 30΄λεπτά μετά από την δημοσίευσή τους.

Άρθρο 14            Απονομές

Η απονομή θα γίνει στο χώρο του αγώνα αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα

Στους νικητές του αγώνα κάθε κατηγορίας απονέμονται:    

                Για τον 1ο – 2ο – 3ο κύπελλο

                Για τον 4ο – 5ο – 6ο μετάλλιο

Related Posts